การวางแผนและการบริหารจัดการแผนการเดินทาง (Travel Program) ขององค์กร

จากการศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้เราสามารถช่วยนำเสนอทางเลือกและวางแผนการจัดการการเดินทางให้กับองค์กรต่างๆ ได้ สำหรับองค์กรทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ การที่ได้เริ่มพูดคุยกับทีมตัวแทนของเรานับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยควบคุมให้การเดินทางของท่านเป็นไปตามจุดประสงค์ของการเดินทาง และงบประมาณที่ได้จัดวางไว้

process
การวิเคราะห์ความต้องการ
วางแผนและตั้งเป้าหมาย
การเริ่มให้บริการ
การประเมินผล
กระบวนการโดยทั่วไปจะเริ่มต้นจาก