บริษัท สยามเอ็กซ์เปรสแทรเวลเซอร์วิส ให้บริการด้านการเดินทางเพื่อธุรกิจ, การประชุม, การท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการการเดินทางให้กับบุคคลและนิติบุคคลต่างๆ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปอย่างปลอดภัย เราจึงได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

1. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า

ลูกค้ารับทราบ และตกลงว่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทฯ ถือเป็นการให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้แล้ว

โดย “ลูกค้า” หมายถึง

1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา

2. พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ตัวแทน รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาดังกล่าว ทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต

โดยจะเรียกร่วมในประกาศฉบับนี้ว่า “ท่าน”

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ การให้ความยินยอมตามนโยบายฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนตามที่กฎหมายกำหนด

 

2. ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

ในการใช้บริการหรือการติดต่อเรา มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น พนักงานให้บริการที่สำนักงานผ่านอีเมล์ และ โทรศัพท์, เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน (Application), การจองตั๋ว ซื้อตั๋วทางออนไลน์ หรือช่องทางบริการอื่นใดของเรา รวมถึงการรับข้อมูลจากแหล่งอื่นโดยอ้อม เช่น HR Feed และข้อมูลที่เรา ได้รับจากบุคคลที่ท่านแต่งตั้ง หรือให้เป็นตัวแทนของท่าน และบุคคลที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังเรา อีกทั้งข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่นๆ ที่ท่านอาจเปิดไว้เป็นสาธารณะ และจากพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานองค์กร และข้อมูลของท่านที่เราได้รับจากแบบฟอร์ม แบบสอบถาม ระบบบันทึกภาพวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย และอื่นๆ

 

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการกับท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญา และเพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย โดยวัตถุประสงค์ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

  • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา
  • เพื่อให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน รวมถึงเพื่อตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของข้อมูล
  • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ลักษณะคล้ายสัญญา หรือเนื้อหาของงานนิติสัมพันธ์อื่น ๆ ของเรากับท่าน หรือของเรากับนิติบุคคลที่สนับสนุนการเดินทางของท่าน (บริษัทที่เราให้บริการ)
  • เพื่อปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของสายการบิน, โรงแรม หรือ บริการที่ท่านร้องขอ
  • เพื่อให้บริการในการสำรองที่นั่งสายการบิน ที่พัก รถเช่า และบริการอื่นๆ รวมถึงการยื่นคำร้องวีซ่า ตามข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนของท่าน
  • เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงาน หรือดำเนินงานภายในของบริษัทฯ ที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  • เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่กำกับดูแลงานตามความรับผิดชอบ และร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน หรือหน่วยงานรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นต้น

 

4. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่าน หรือทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. ข้อมูลซึ่งระบุถึงตัวตน และช่องทางการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ ภาพถ่ายใบหน้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ข้อมูลสุขภาพ สถานภาพการสมรส การศึกษา ข้อมูลการทำงาน (เช่น อาชีพ ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน) ทะเบียนบ้าน

2. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัตรเครดิต หรือเดบิต ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน เป็นต้น

3. ข้อมูลจากภาพและเสียงที่ได้จากการติดต่อกับเรา เช่น ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา

4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต เพียงเท่าที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน , ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพื่อให้เราใช้เป็นข้อมูลในการบริการแก่ท่าน

 

5. มาตรการรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่าน และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการจำกัดคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน หรือลูกจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น โดยบุคคลเหล่านั้น ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด

 

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้ข้างต้น และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ

 

7. ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตามขั้นตอน และมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก่อนจะดำเนินการโอน อีกทั้งบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

เราอาจมีการโอนข้อมูลที่รวบรวมจากท่านไปยังสาขาของเรา บริษัทฯ ในเครือ พันธมิตร สายการบิน โรงแรม เครือโรงแรม รถเช่า บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว หน่วยงานรับผิดชอบการบินพลเรือน ณ สถานที่ต้นทาง / ปลายทาง หน่วยงานบริหารจัดการสนามบิน หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจการบิน และหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ บริษัทประกันภัย บริษัทที่ทำธุรกิจประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ และหน่วยงานดังกล่าวสามารถจัดการข้อมูล และการบริการที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน

 

8. การปฏิเสธคำขอ หรือการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม หรือคัดค้านการให้ข้อมูล ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเราจะทำการแจ้งให้ทราบผลกระทบจากการถอนความยินยอมก่อน หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้การบริการของเรา

 

9. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Group Data Protection Officer) DPO@siamexpress.com

 

บริษัท สยามเอ็กซ์เปรสแทรเวลเซอร์วิส มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นไปอย่างปลอดภัย เราจึงได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้